نحوه خرید از طریق سایت:

کاربران می توانند با ارسال 1 به سرشماره به همه ی ویدئوهای تلکاپ به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند که هزینه این دسترسی، روزانه 500 تومان می باشد.


نحوه غیرفعالسازی بسته از طریق سایت:

جهت غیرفعالسازی بسته، Off را به سرشماره ارسال کنید.